Ubytovací řád

 

Vážení hosté, vítáme Vás v našem penzionu a přejeme vám příjemný pobyt.

 

Ubytování hosta

 • Ubytovací řád se vztahuje na přechodné ubytování penzionových hostů. 
 • V den příjezdu je umožněn vstup do pokojů od 14 hodin.
 • Ubytovací zařízení může ubytovat hosta, kterého řádně zaeviduje. Za tímto účelem předloží host majiteli
  penzionu ihned po příchodu vlastní občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad nahrazující průkaz o
  totožnosti. Na základě těchto dokladů bude host zaevidován, v případě cizince bude host nahlášen na cizineckou
  policii
 • Host obdrží svazek klíčů, na kterém jsou klíče od branky, vstupních dveří do penzionu a apartmánu.
 • Host je povinen pokoj uvolnit do 10.00 hod. posledního dne ubytování. V případě, že host ubytovací prostor
  neuvolní bez předchozí dohody s odpovědným pracovníkem, může mu ubytovatel počítat cenu dalšího
  jednodenního ubytování.

Práva a povinnosti ubytovaných hostů

 • Za ubytování platí host při příjezdu nebo při odjezdu dle platného ceníku nebo předem dohodnutou cenu. Platbu
  lze provést pouze hotově
 • V celém penzionu je wifi připojení zdarma
 • Užívání ubytovacího zařízení je dovoleno osobám, které nejsou postiženy infekčními chorobami
 • V pokoji nebo společenských prostorách nesmí host přemísťovat vybavení, provádět opravy a zásahy do
  elektrické sítě nebo jiné instalace
 • V objektu ubytovacího zařízení a zvláště na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Tento
  zákaz se netýká notebooků a elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holicí strojky, vysoušeče
  vlasů a pod.)
 • V penzionu, především na pokojích je zakázáno kouřit, prostor vyhrazený pro kouření je na dvorku penzionu
 • Host je povinen při odchodu v den ukončení pobytu, zhasnout světla a klíč odevzdat osobně majiteli. 
 • V případě ztráty klíče bude požadována úhrada 1 000,- Kč.
 • Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti bez dozoru dospělých v pokoji a v ostatních prostorách
  penzionu. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem
 • Pokoj je hostu předán bez závad, pokud host během pobytu zjistí jakoukoli závadu nebo poruchu, je v jeho
  vlastním zájmu, aby tuto poruchu nahlásil majiteli
 • Zařízení pokojů host využívá pouze pro účely, pro které je toto zařízení určeno a odpovídá plně za škodu
  způsobenou úmyslně nebo nedbalostí. Dojde-li k úmyslnému poškození pokoje, nebo jeho znečištění do té míry,
  že nemůže být po úklidu opět pronajat, hradí host na místě v hotovosti kromě prací potřebných k nápravě
  poškození nebo znečištění i plný poplatek za tyto dny.
 • Ubytovaný host není oprávněn umožnit přenocování osobám, které nejsou řádně k ubytování přihlášeny a
  neuhradily poplatek za ubytování
 • Provozovatel neodpovídá za věci vnesené hostem do penzionu. Za škody na majetku hosta, případně odcizení
  věcí nechaných ve volně přístupných částech penzionu, nenese provozovatel penzionu žádnou odpovědnost.
 • Parkování vozidel hostů je možné na parkovišti u penzionu. Ubytovatel neručí za případné odcizení vozidla nebo
  věci v něm.
 • V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. je host povinen dodržovat noční klid.

Závěrečná ustanovení

 • Za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení odpovídá host dle Občanského zákoníku a jiných platných
  předpisů.
 • Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě hrubého porušení má právo ubytovací
  zařízení ukončit pobyt hosta před uplynutím sjednané doby.